Contro е бизнес софтуер за идентифициране, контрол и управление на:
 • Оперативни рискове
 • Бюджети и разходи
 • Договори
Ако искате да спестите време, нерви и пари в управлението на бизнеса Ви, моля свържете се с нас!
Контакти

Какво е Contro?

Contro дигитализира следните основни бизнес процеси във Вашата организация :

Разходи

 • бюджетиране
 • контрол
 • управление

Договори

 • контрол
 • управление

Риск

 • идентификация
 • оценка
 • третиране
 • наблюдение и контрол
 • докладване
Свържете се с нас

Защо Contro?

Спестявате ресурси

Чрез дигитализиране и дигитален контрол на разходи и договори спестявате ценни материални ресурси:

 • хартия
 • канцеларски материали
 • оборудване и поддръжка!

Спестявате време

Съкращаване с до 80% на времето, за създаване, одобрение и контрол на бюджети, единица разход или договор.

Спестеното време се инвестира в проекти с добавена стойност!

Взимате
адекватни
решения

Данните за бюджета, разходите, договорите и оперативните рискове са налични и достъпни в реално време.

Оперативните ръководители могат да взимат адекватни управленски решения в реално време на база реални данни!

Модули в Contro

Модул "Бюджетиране, Контрол и Управление на Разходи"

Основен принцип, на който се базира функционалността на модулът е, че всеки разход в организацията трябва да бъде предварително одобрен и съпоставен със съществуващ бюджет.
Модулът осигурява създаване на бюджети и предварително одобрение по електронен път на всеки разход, последващ контрол върху разлики между одобрени разходи и получена фактура, както и съпоставка между бюджетираните разходи и реалните разходи на ниво разходен център или отдел.
Свържете се с нас

Как Contro добавя стойност

 • Предварително одобрение на всеки разход в организацията;
 • Спестяване с до 80% на времето за изготвяне, одобрение и контрол на всяко искане за закупуване (Purchase order);
 • Елиминиране на хартията;
 • Дигитален архив на всички разходи;
 • Бързи справки за извършени разходи и изпълнение на бюджета за минали периоди на ниво разходен център/отдел;
 • Проверка в реално време за наличие на бюджет за даден разход;
 • Взимане на решения за разходи на база реална информация в реално време.

Основни стъпки в модул Разходи

Модул "Контрол и Управление на Договори"

Модулът позволява предварително одобрение на ключови параметри във всеки договор по електронен път. Всеки участващ служител, имащ отношение към договора, може да даде коментари и да поиска промяната на ключови параметри по договора, по електронен път.
Софтуерът дигитализира процеса по предварително обсъждане и одобрение на договори, следи за изпълнението на ключови събития по договорите, изпраща съобщения за изтичане и етапи/събития по договори и следи плащанията/приходите по всеки договор.
Свържете се с нас

Как Contro добавя стойност

 • Предварително електронно одобрение на ключови параметри по договори;
 • Съпоставка на одобрени и реално договорени параметри по договори;
 • Елиминиране на хартията и създаване на дигитален регистър на договори;
 • Електронно одобрение на фактури по договори;
 • Следене на срокове за изпълнение на етапи по договори и плащания/приходи по етапи;
 • Известявания по ел. поща за изтичащи договори ,за наближаващи етапи и за плащания по договори;
 • Справки за парични потоци и за очаквани фактури по договори;
 • Бързи справки за остатъчни суми по договори..

Основни стъпки в модул Договори

Контрол на подписване
Контрол на изпълнение

Модул "Oценка и управление на Риска"

Основен принцип, на който се базира функционалността на модулът е, че всеки риск може да бъде идентифициран, оценен, третиран, наблюдаван и докладван в реално време 24/7.
Модулът осигурява създаване на риск регистър и свързани с риска рискови индикатори, позволява наблюдение, контрол и докладване в реално време 24/7. Процесът, на който е базиран модулът отговаря изцяло на стандарта за управление на риска ISO 31000:2009.
Свържете се с нас

Как Contro добавя стойност

 • Създаване на дигитален риск регистър;
 • Определяне на риск индикатори за всеки риск;
 • Лесен достъп от всеки риск отговорник в реално време;
 • Елиминиране на хартията;
 • Периодично наблюдение и контрол на всички рискове;
 • Иницииране и финансова оценка на корективни и допълнителни корективни действия;
 • Дигитален архив на всички рискове;
 • Бързи цветно кодирани справки за рискове и риск индикатори по отдели и категории;
 • Възможност за документиране и докладване на корективни и допълнителни корективни действия;
 • Взимане на ефективни решения относно рискове на база адекватна свързана с риска информация;
 • Лесен достъп до цената на корективните действия на риска.

Основни стъпки в модул
Оценка и управление на риска

Събития

Вижте всички

Последни публикации

Вижте всички

Клиентите за Contro

Често задавани въпроси

1. Какво е Contro?

Contro е иновативен софтуер за дигитално управление и администрация, който дигитализира ключови бизнес процеса. Contro има два отделни модула:

 1. Бюджетиране, управление и контрол на РАЗХОДИ
 2. Управление и контрол на ДОГОВОРИ


2. Contro ERP система ли е?

Contro се фокусира върху администриране на управленските процеси по бюджетиране, управление и контрол на разходи и договори. Той може да се адаптира към вашите нужди и изцяло да ви представи състоянието на вашия бизнес по дейности, отдели, филиали. Разбира се, в реално време. Contro не е ERP система, а система за управление на бизнес процес.


3. Какво определя цената на Contro? Как се разпространява КОНТРО, на лицензи на модул, на лиценз на потребители или друга схема?

Можете да ползвате отделен модул или всички модули на Contro. Предвидена е еднократна цена за лиценз и внедряване на модул, както и месечен абонамент на база брой потребители. Моля, заявете консултация с нас, за да научим повече за вашите нужди и да ви предложим максимално удачен разплащателен план.


4. Колко време отнема внедряването на Contro?

Внедряването на един модул отнема 2-3 седмици. Цялата система с двата и модула може да се внедри и да стане напълно оперативна в срок от 4-5 седмици.


5. Може ли да се адаптира Contro спрямо нуждите на клиента.

Contro , разбира се, може да бъде преработен така, че да отговаря максимално на бизнес процесите на всяка организация. Това ще изисква допълнителен ресурс, който заедно можем да обсъдим и планираме специфични дейности, които ще бъдат полезни за развитието на вашия бизнес.


6. Може ли Contro да се свърже и обменя данни и с други софтуерни системи

Contro може да се свърже и обменя данни чрез АПИ (API) към всякакви други софтуерни и ERP системи.


Заявете демо
chevron-down