Какво е Contro

Предлагания от КОНТРО ООД софтуерен продукт е фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. В момента фирмата финализира разработването на първите два (от планирани за разработване 7) модула:

 

1.  „Контрол и управление на разходи”

 

Основен принцип, на който се базира функционалността на модулът е, че всеки разход в организацията трябва да бъде предварително одобрен.

 

 

Модулът осигурява предварително одобрение по електронен път на съответното оторизиращо ниво на всички разходи, както и последващ контрол върху разлики между одобрени и реално направени разходи и съпоставка с бюджетираните разходи на ниво разходен център или отдел.

 

 

 

2.  „Контрол и управление на договори”

Модулът позволява предварително електронно одобрение на ключови параметри във всеки договор по електронен път. Всеки ключов служител имаш отношение към договора може да даде коментари по и да поиска промяната на ключови параметри по договора по електронен път.

Софтуера автоматизира процеса по предварително обсъждане и одобрение на договори, следи за изпълнението на ключови събития по договорите и плащанията/приходите по всеки договор. Системата осигурява автоматично известяване за плащания/приходи по сключени договори, и известяване за скоро изтичащи или стартиращи договори както и остатъчни суми по всеки договор.

 

 


 

Бъдещи модули вкючени в планираната разработка на КОНТРО.

 

Допълнителните модули са описани по-долу:

1.  „Контрол и Управление на Евро проекти”

С модула за „Контрол и Управление на Европроекти” отдел „Европроекти” в дадена фирма, община или министерство ще могат да се документират и следят основните етапи на всеки евро проект. Системата дава възможност да се проследява и финансовото изпълнение на проекта и да се прави съпоставка на реалните разходи с бюджетираните разходит за всяко бюджетно перо и за целия бюджет.

Софтуера позволява да се правят бързи справки за ръководството, когато се наложи, които да посочват изпълнението/забавянето на отделните етапи заедно със справка за разходите и изпълнението на бюджета към определена дата.

Модулът може да се използва и за контрол и управление на стандартни проекти, които не са свързани с евро финансиране.

2.   Контрол и Управление на командировки”

Модула ще позволи създаването на „Заповед за командировка” в електронен формат. Одобрението на командировките ще става по ел. път, където ще се посочва име, дата и час на одобрение. Одобрението може да става много по-бързо и ефективно особено за звена, които имат поделения в различни географски области и където одобрението на командировките е централизирано в централата.

Отчетите за командировки ще бъдат в електронен формат, и ще могат да бъдат одобрявани по ел. път. Софтуера ще позволява да се прави бърза справка между предварително одобрените и реално изразходваните средства за дадена командировка.

3.   „Контрол и Управление на отпуски на служители”

Модула ще позволи създаването на „Молба за отпуска” в електронен формат. Одобрението на отпуските ще става по ел. път, където ще се посочва име, дата и час на одобрение. Одобрението може да става много по-бързо и ефективно особено за звена, които имат поделения в различни географски области и където одобрението на отпуските е централизирано за организацията.

Ръководителите ще могат да правят справка по всяко време за използваната и оставаща отпуска за всеки служител, без да се налага искат справка от отдел Човешки ресурси. Служителите също ще могат да си правят справки за тяхната, налична, изразходвана и оставаща отпуска.

4.  „Контрол и Управление на оперативната дейност - (модул Светофар)

Модулът Светофар ще позволи на ръководителите да имат една справка на една страница, която да им дава пълна информация за състоянието на ключовите показатели на предприятието, които само със цвета си, (на принципа на светофара, червено, жълто, и зелено), да им дава информация в коя област и за кой период има отклонение от предварително дефинираните параметри, (оцветено в червено) или когато няма отклонения от нормите (оцветено в зелено) и когато има малки отклонения от заложените параметри (оцветено в жълто).

Модула „Светофар” ще позволява бърз преглед от ръководството на фокусните области и показатели и тенденциите във всяка една от тях. Модула ще позволява и интуитивно фокусиране на времето на висшето ръководство и ресурсите на организацията в проблемните (червени) области „Светофара” ще помогне на ръководството да инициира по-бързо корективни действия в дадени области където има отклонения от параметрите. По-бързите и фокусирани действия на ръководството ще доведат до по-ефективно управление на организацията и оттам спестяване на време, нерви и пари.

5.  „Контрол и управление на оперативната дейност – (модул Регулировчик)”

Модулът „Регулировчик”, допълва модулът „Светофар”

Модулът регулировчик ще позволи на оперативния ръководител да визуализира отклоненията и тенденциите от параметрите, посочени в модул Светофар. След това той ще може да предлага корективни действия и да следи за процеса на изпълнението на корективните действия.

Регулировчика ще позволи на оперативния ръководител сам да вижда къде са проблемните области и оценя сериозността на проблемите. Той ще може да мисли повече и да предлага алтернативи за корективни действия (а не да очаква предложения от управителя). Ръководителя ще може активно да следи за процеса на изпълнението на одобрените от ръководството корективни действия и да изисква от своите колеги съдействие в тяхното спазване.

Модулът ще позволи и по-бързо внедряване на корективните действия тъй като те идват отдолу от оперативните ръководител, а не са наложени отгоре от висш ръководител.

Като резултат от използването на модула Регулировчик, висшите ръководители ще имат повече време да се занимават със стратегически а не с оперативни проблеми.